تسمه پلی کرد (POLY CORD)(ROUND BELT)

slide_ROB_jowabakl slide_ROB_paper slide_ROB_textile

642d0231ec4af86198ae85585239f214 imagen.php

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

۳۳۹۱۹۹۲۸ ۳۳۹۱۹۹۳۸ ۲۱ ۹۸+

WWW.PERSIANBELT.COM INFO@PERSIANBELT.COM

r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r10 r12 r15 r16

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

۳۳۹۱۹۹۲۸ ۳۳۹۱۹۹۳۸ ۲۱ ۹۸+

WWW.PERSIANBELT.COM INFO@PERSIANBELT.COM

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیرید

TEL : (+98) 21 – 33919928 TEL : (+98) 21 – 33919938 FAX : (+98) 21 – 33977980

 

تسمه پلی کرد

1719414115017122412720013413320051922838205 23110020920323951205483457885221521108214

تسمه های گرد:

سطح مقطع این تسمه ها به شکل زیر گرد می باشد.
این تسمه ها با پولی های لبه دار به کار می روند.