تسمه گرد یا تسمه پلی کرد

1719414115017122412720013413320051922838205 23110020920323951205483457885221521108214

 تسمه های گرد:

 سطح مقطع این تسمه ها به شکل زیر گرد می باشد.
این تسمه ها با پولی های لبه دار به کار می روند.

دیدگاهتان را بنویسید